VOORWAARDEN ACTIE “[Hertog Hangmat ]”


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "[Hertog Hangmat]", hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: “Unilever”.
Deze promotionele actie wordt op geen enkele manier gesponsord of beheerd door Facebook.& Instagram U verstrekt uw gegevens aan Unilever en niet aan Facebook & Instagram.

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 3. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 4. Deelname aan de actie is gratis.


Artikel 2 Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring welke je kunt vinden op http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx


Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze actie loopt van 27-08-2019 tot en met 10-09-2019.
 2. Je kan deelnemen aan de actie door je aan te melden voor de Hertog Nieuwsbrief


Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

 1. De winnaar van de actie zal ‘at random’ op onpartijdige wijze worden bepaald op [15-09-2019].
 2. Met de winnaar van de actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
 3. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.
 4. Indien je een prijs hebt gewonnen omdat je een winnende code hebt (b.v. op een wikkel of product) die je deze aan Unilever te kunnen tonen. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is vervalt direct jouw recht op de prijs.
 5. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.


Artikel 5 Prijzen

 1. Een tweepersoonshangmat ter waarde van €198,00
 2. Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
 3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.
 4. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - :
   de door haar, uitgekeerde prijzen;
   het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
   het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.


Artikel 7 Auteursrechten en medewerking


Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Unilever hierbij toestemming om jouw naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.


Artikel 8 Rechten Unilever

 1. Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.


Artikel 9 Contact/Klachten

 1. Als je vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact met ons op:
  Via het klachtenformulier op onze website www.hertogijs.nl
  Telefonisch : 0800 7666 457
  Na ontvangst van uw klacht neemt Unilever zo spoedig mogelijk contact met u op.
 2.  Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.


Artikel 10 Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 3. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.